Český jazyk

Děti  samy opravují přepisy / opisy + diktáty - mají v sešitě napsané velké O: (oprava) - samy opravují všechna chybná slova. Chybí-li tečka na konci věty nebo velké písmeno na začátku věty, opravuje se celou větou - děti musí napsat celou větu znovu.

UČIVO:

 • Věta - na začátku - velké písmeno, znaménko na konci věty, pořadí vět -správné řazení vět podle děje, sestavení věty ze slov...
 • Rozlišujeme SLOVO x SLABIKA,  HLÁSKA x PÍSMENO.
 • Rozdělení hlásek - na samohlásky a souhlásky.
 • Rozlišení samohlásek dlouhých a krátkých, rozpoznání dvojhlásek.
 • Rozlišení zvukové a grafické podoby slova - správná písmena při opisu a přepisu.
 • Dělení slov na konci řádku po slabikách ( respektování stavby slova).
 • Správná výslovnost a správné psaní slov se skupinami DĚ / TĚ / NĚ / BĚ / PĚ / VĚ MĚ.
 • Abeceda.
 • Vlastní jména osob a zvířat, jména místní - velké počáteční písmeno.
 • ČTENÍ - hlasité x tiché, pozorné, plynulé, s porozuměním.
 • Naslouchání mluvenému slovu - pozorné a soustředěné.
 • Báseň - verš, rým, rytmus.
 • Ilustrace k textu.
 • Individuální četba.
 • Oslovení, pozdrav, poděkování, prosba, adresa, přání.
 • Nadpis, odstavec.
 • Opis / přepis / diktát - čitelný a úhledný písemný projev, správný sklon písma, norma psaní - správný sklon a velikost písma, dodržení liniatury.