Český jazyk

Děti  samy opravují přepisy / opisy + diktáty - mají v sešitě napsané velké O: (oprava) - samy opravují všechna chybná slova. Chybí-li tečka na konci věty nebo velké písmeno na začátku věty, opravuje se celou větou.

Požadavky na učivo + očekávané výstupy předmětu český jazyk, ročník 3. (jazyková výchova, komunikační a slohová výchova, psaní, literární výchova) - viz webové stránky ŠKOLY - Dokumenty - ŠVP - Očekávané výstupy předmětu + Učivo (str. 31 + str. 32 tohoto dokumentu).

CO BYCHOM MĚLI UŽ ZNÁT : synonyma neboli slova souznačná, antonyma neboli slova protikladná; umět sestavit významovou řadu - pojmy : slovo/slovní spojení nadřazené, slovo podřazené, slova souřadná; slovní druhy (umět poznat především podstatná jména, přídavná jména, slovesa), hláskosloví - hláska x písmeno, dělení hlásek (samohlásky x souhlásky), dělení souhlásek (tvrdé x měkké x obojetné), dělení samohlásek (krátké x dlouhé x dvojhlásky); věta jednoduchá x souvětí; spojování vět jednoduchých do souvětí; rozbor věty jednoduché (věta jednoduchá a její stavba) - počet slov, určení slovních druhů, druh věty jednoduché - oznamovací, rozkazovací, tázací, přací; rozbor souvětí (souvětí a jeho stavba) - podtrhnout vlnovkou celý slovesný tvar, najít a zakroužkovat spojovací výraz - spojka/vztažné zájmeno/vztažné příslovce, určit počet vět v souvětí, napsat větný vzorec; vlastní jména osob, zvířat, místní pojmenování; abeceda; dělení slov na slabiky + počet slabik ve slově; správný slovosled ve větách

b) PRAVOPIS :

  • i,í/y,ý po měkkých/tvrdých souhláskách
  • skupiny dě/tě/ně/bě/pě/vě/mě (mimo morfologický šev)
  • velké písmeno - na začátku věty, u vlastních jmen osob, zvířat, místních pojmenování
  • pravidla psaní u/ů/ú

c) ČTENÍ - s porozuměním - vnímání textu - vím, o čem čtu, plynulé čtení, texty přiměřeného rozsahu a náročnosti, četba jako zdroj informací - umím si informace najít a dál s nimi pracovat

d) PSANÍ - správné tvary písmen a číslic (píšeme čitelně, úhledně, přiměřeně rychle !) samostatná kontrola napsaného textu