Matematika

Požadavky na učivo + očekávané výstupy předmětu - viz webové stránky ŠKOLY - Dokumenty - ŠVP - Očekávané výstupy předmětu + Učivo, 3.ročník (str. 65 tohoto dokumentu).

CO UŽ UMÍME : číselná řada 0 - 100 (zápis čísel, číselná osa), počítání po stovkách, desítkách, jednotkách, porovnávání čísel, sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti - s přechodem i bez přechodu desítky, písemné sčítání a odčítání čísel, násobení a dělení v oboru násobilky 2 - 10, slovní úlohy

CO UŽ UMÍME : jednotky délky, jednotky hmotnosti, jednotky objemu, jednotky času; bod, přímka, úsečka; vzájemná poloha dvou přímek v rovině; trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh; tělesa - krychle, kvádr, jehlan, kužel, válec, koule;