Úkoly pro nemocné

1) ČESKÝ JAZYK :
a) JAZYKOVÁ VÝCHOVA :
 • NOVÉ UČIVO : PODSTATNÁ JMÉNA - učebnice str. 87 +  97 101 + malý pracovní sešit - Procvičujeme slovní druhy - str. 2 - 6 (umět je poznat - názvy věcí, zvířat, osob, dějů, vztahů a vlastností; ukazujeme na ně zájmeny - ten, ta , to / ti, ty, ta; číslo jednotné / množné; rod mužský / ženský / střední).
 • PODSTATNÁ JMÉNA - OBECNÁ x VLASTNÍ (pravopis - učebnice str. 86 - 87).
 • VYJMENOVANÁ SLOVA po B, L (jen umět vyjmenovat řady) - učebnice str. 42 + str. 49
 • učebnice -str. 36 - SLOVA PŘÍBUZNÁ, KOŘEN, PŘEDPONA (předponová část) / PŘÍPONA (příponová část) -  žlutá tabulka, str.36/1a) 1b)
 • učebnice : učivo do str.40 + str.85 - cvičení vybíráme, pracujeme i s jinými materiály
 • pracovní sešit (ČESKÝ JAZYK - Učíme se hrou s vílou Hvězdičkou) - str.4 - 27
 • písanka - str. 1 - 16
 • pracovní sešit PROCVIČUJEME SLOVNÍ DRUHY (pracovní sešit pro 3.ročník) - str. 1 (strana není očíslovaná - strašák + bedýnky na ovoce se slovními druhy - děti je číslovaly + učili jsme se je vyjmenovat, jak jdou za sebou) + str. 2 (co jsou podstatná jména +3 rody v ČJ) + str. 3 - 6

CO BYCHOM MĚLI UŽ ZNÁT : synonyma neboli slova souznačná, antonyma neboli slova protikladná; umět sestavit významovou řadu - pojmy : slovo/slovní spojení nadřazené, slovo podřazené, slova souřadná; slovní druhy (umět poznat především podstatná jména, přídavná jména, slovesa), hláskosloví - hláska x písmeno, dělení hlásek (samohlásky x souhlásky), dělení souhlásek (tvrdé x měkké x obojetné), dělení samohlásek (krátké x dlouhé x dvojhlásky); věta jednoduchá x souvětí; spojování vět jednoduchých do souvětí; rozbor věty jednoduché (věta jednoduchá a její stavba) - počet slov, určení slovních druhů, druh věty jednoduché - oznamovací, rozkazovací, tázací, přací; rozbor souvětí (souvětí a jeho stavba) - podtrhnout vlnovkou celý slovesný tvar, najít a zakroužkovat spojovací výraz - spojka/vztažné zájmeno/vztažné příslovce, určit počet vět v souvětí, napsat větný vzorec; vlastní jména osob, zvířat, místní pojmenování; abeceda; dělení slov na slabiky + počet slabik ve slově; správný slovosled ve větách

b) PRAVOPIS :

 • i,í/y,ý po měkkých/tvrdých souhláskách
 • skupiny dě/tě/ně/bě/pě/vě/mě (mimo morfologický šev)
 • velké písmeno - na začátku věty, u vlastních jmen osob, zvířat, místních pojmenování
 • pravidla psaní u/ů/ú

c) ČTENÍ - s porozuměním - vnímání textu - vím, o čem čtu, plynulé čtení, texty přiměřeného rozsahu a náročnosti, četba jako zdroj informací - umím si informace najít a dál s nimi pracovat

d) PSANÍ - správné tvary písmen a číslic (píšeme čitelně, úhledně, přiměřeně rychle ! , samostatná kontrola napsaného textu)

2) MATEMATIKA :

- čtvrtletní test z M

NOVĚ : ZAOKROUHLOVÁNÍ ČÍSEL NA DESÍTKY (učebnice str. 54 - 55)

a) aritmetika - zatím číselný obor 0 - 100 (čeká nás letos také 0 - 1 000)

 • učebnice - typy úkolů - do str. 56 (využíváme i jiné výukové materiály)
 • pracovní sešit POČÍTÁME ZPAMĚTI - do str.6 + str. 14 -15
 • SLOVNÍ ÚLOHY - typ - str. 52 / 38 (řešení - příklad se závorkami i bez závorek, 2 otázky - nutné 2 odpovědi) 

                                             - typ -str. 52 / 41 + str. 52 / 44

 CO UŽ UMÍME : číselná řada 0 - 100 (zápis čísel, číselná osa), počítání po stovkách, desítkách, jednotkách, porovnávání čísel, sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti - s přechodem i bez přechodu desítky, písemné sčítání a odčítání čísel, násobení a dělení v oboru násobilky 2 - 10, slovní úlohy

b) geometrie

učebnice - str.9, str.18, str.27, str.38, str.45, str.53

CO UŽ UMÍME : jednotky délky, jednotky hmotnosti, jednotky objemu, jednotky času; bod, přímka, úsečka; vzájemná poloha dvou přímek v rovině; trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh; tělesa - krychle, kvádr, jehlan, kužel, válec, koule;

3) ANGLICKÝ JAZYK :

- viz webové stránky třídy - sekce UČIVO (paní učitelka Michálková si tuto část našich webových stránek třídy aktualizuje sama)

- případně se informovat od spolužáků

4) PRVOUKA :

- učebnice - str. 13 (Naše vlast) + str. 15 + učebnice str. 18 - Sousední státy + str. 19

- Krajina v okolí domova

-pracovní sešit - str. 17 - státní symboly + str. 18 + str. 19

-výpisky do malého sešitu na PRV -Česká republika

                                                            - Státní symboly

                                                            - EU

                                                           - Povrch krajiny

- informace o práci v hodině  - nutné zjistit od spolužáků

- v době nepřítomnosti - nutné doplnit učivo + úkoly v pracovním sešitě +  dopsat poznámky

- opravené testy - podepsat a vrátit do školy