Úkoly pro nemocné

1) ČESKÝ JAZYK :

Nový pracovní sešit - Procvičujeme vyjmenovaná slova (Pracovní sešit pro 3. a 4. ročník - nns.cz) - vše do str. 32

a) JAZYKOVÁ VÝCHOVA :
PRACOVNÍ SEŠIT - VYJMENOVANÁ SLOVA HRAVĚ - vše do str. 30 - pracujeme s novou pomůckou - Přehled vyjmenovaných slov a slov příbuzných - "kalendář" - str. 3 - 17 (zde hledáme slova příbuzná k jednotlivým slovům - při přepisu do pracovního sešitu Vyjmenovaná slova hravě - nutné psát menším písmem)


 • Přehled vyjmenovaných slov a slov příbuzných ("kalendář") -str. 2-17 (rozdíly v pravopisu) + další slova, kde se po B + L + M + P + S + V + Z píše tvrdé y


 •  PODSTATNÁ JMÉNA - učebnice str. 86 - 87 +  98 - 104 +  malý pracovní sešit - Procvičujeme slovní druhy - str. 2 - 6 (umět je poznat - názvy věcí, zvířat, osob, dějů, vztahů a vlastností; ukazujeme na ně zájmeny - ten, ta , to / ti, ty, ta; číslo jednotné / množné; rod mužský / ženský / střední).
 • PŘÍDAVNÁ JMÉNA - malý pracovní sešit " Procvičujeme slovní druhy" - str. 7 - 10  + učebnice - str. 89
 • ZÁJMENA - malý pracovní sešit " Procvičujeme slovní druhy" - str. 11 - 12 + učebnice - str. 90
 • ČÍSLOVKY - malý pracovní sešit "Procvičujeme slovní druhy" - str. 15 -  16 + učebnice - str. 90 
 • SLOVESA - učebnice - str. 91 + 106 - 114
 • PŘÍSLOVCE - učebnice - str. 92
 • PŘEDLOŽKY - učebnice - str. 93
 • SPOJKY - učebnice - str. 94
 • ČÁSTICE - učebnice - str. 94
 • CITOSLOVCE - učebnice - str. 95


 • PODSTATNÁ JMÉNA - OBECNÁ x VLASTNÍ (pravopis - učebnice str. 86 - 87)
 • PODSTATNÁ JMÉNA - ROD - učebnice - str. 98 - 99
 • ŽIVOTNOST PODSTATNÝCH JMEN - str. 100
 • PODSTATNÁ JMÉNA - ČÍSLO - str. 101
 • PODSTATNÁ JMÉNA - PÁDY - str. 102 - 103


 • VYJMENOVANÁ SLOVA po B, L, M, P, S, V, Z  (umět vyjmenovat řady) - učebnice str. 42 + str. 49 + str. 55 + str. 60 + str. 68 + str. 75 + str. 80


 • učebnice - vše do str. 113 + začínáme opakovat - vybíráme cvičení ze stran 116 - 124


 • pracovní sešit (ČESKÝ JAZYK - Učíme se hrou s vílou Hvězdičkou) - str. 4 - 63 + str. 64 / 1. (ROD PODSTATNÝCH JMEN) + str. 65 / 3. (ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN)


 • písanka (1.díl) - vše do str. 32 - děti si ji už mohou nechat doma
 • písanka (2.díl) - vše do str. 10

CO BYCHOM MĚLI UŽ ZNÁT : synonyma neboli slova souznačná, antonyma neboli slova protikladná; umět sestavit významovou řadu - pojmy : slovo/slovní spojení nadřazené, slovo podřazené, slova souřadná; slovní druhy (umět poznat především podstatná jména, přídavná jména, slovesa), hláskosloví - hláska x písmeno, dělení hlásek (samohlásky x souhlásky), dělení souhlásek (tvrdé x měkké x obojetné), dělení samohlásek (krátké x dlouhé x dvojhlásky); věta jednoduchá x souvětí; spojování vět jednoduchých do souvětí; rozbor věty jednoduché (věta jednoduchá a její stavba) - počet slov, určení slovních druhů, druh věty jednoduché - oznamovací, rozkazovací, tázací, přací; rozbor souvětí (souvětí a jeho stavba) - podtrhnout vlnovkou celý slovesný tvar, najít a zakroužkovat spojovací výraz - spojka/vztažné zájmeno/vztažné příslovce, určit počet vět v souvětí, napsat větný vzorec; vlastní jména osob, zvířat, místní pojmenování; abeceda; dělení slov na slabiky + počet slabik ve slově; správný slovosled ve větách, slovní druhy

b) PRAVOPIS :

 • i,í/y,ý po měkkých/tvrdých souhláskách
 • skupiny dě/tě/ně/bě/pě/vě/mě (mimo morfologický šev)
 • velké písmeno - na začátku věty, u vlastních jmen osob, zvířat, místních pojmenování
 • pravidla psaní u/ů/ú
 • vyjmenovaná slova + slova příbuzná po B + L + M + P + S + V + Z

c) ČTENÍ - s porozuměním - vnímání textu - vím, o čem čtu, plynulé čtení, texty přiměřeného rozsahu a náročnosti, četba jako zdroj informací - umím si informace najít a dál s nimi pracovat

d) PSANÍ - správné tvary písmen a číslic (píšeme čitelně, úhledně, přiměřeně rychle ! , samostatná kontrola napsaného textu)

2) MATEMATIKA :

- Matematika pro 3. ročník - 3.DÍL !!! - vše do str. 23 + str. 25 - 29

a) aritmetika - číselný obor 0 - 1000

 CO UŽ UMÍME : číselná řada 0 - 1000 (zápis čísel, číselná osa), počítání po stovkách, desítkách, jednotkách, porovnávání čísel, sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti - s přechodem i bez přechodu desítky, písemné sčítání a odčítání čísel, násobení a dělení v oboru násobilky 2 - 10, slovní úlohy, dělení se zbytkem

b) geometrie

CO UŽ UMÍME : jednotky délky, jednotky hmotnosti, jednotky objemu, jednotky času; bod, přímka, úsečka; vzájemná poloha dvou přímek v rovině; trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh; tělesa - krychle, kvádr, jehlan, kužel, válec, koule; kružnice x kruh (střed, poloměrm průměr,daný bod kružnici / kruhu náleží / nenáleží);

3) ANGLICKÝ JAZYK :

- viz webové stránky třídy - sekce UČIVO (paní učitelka Michálková si tuto část našich webových stránek třídy aktualizuje sama)

- případně se informovat od spolužáků

4) PRVOUKA :

- učebnice - vše do str. 59

-pracovní sešit - vše do str. 53

-výpisky do malého sešitu na PRV - doplnit od spolužáků !!!

- informace o práci v hodině  - nutné zjistit od spolužáků

- v době nepřítomnosti - nutné doplnit učivo + úkoly v pracovním sešitě +  dopsat poznámky

- opravené testy - podepsat a vrátit do školy