Úkoly pro nemocné

1) ČESKÝ JAZYK :

Nový pracovní sešit - Procvičujeme vyjmenovaná slova (Pracovní sešit pro 3. a 4. ročník - nns.cz) - str. 2 -3

a) JAZYKOVÁ VÝCHOVA :
PRACOVNÍ SEŠIT - VYJMENOVANÁ SLOVA HRAVĚ - str. 3 + str. 4 - 11 - pracujeme s novou pomůckou - Přehled vyjmenovaných slov a slov příbuzných - "kalendář" - str. 3 - 7 (zde hledáme slova příbuzná k jednotlivým slovům - při přepisu do pracovního sešitu Vyjmenovaná slova hravě - nutné psát menším písmem)


 • Přehled vyjmenovaných slov a slov příbuzných -str. 2 -7 (rozdíly v pravopisu) + další slova, kde se po B + L + M píše tvrdé y (názvy obcí, křestní jména)


 •  PODSTATNÁ JMÉNA - učebnice str. 85 - 87 +  97 - 98 + 101 + malý pracovní sešit - Procvičujeme slovní druhy - str. 2 - 6 (umět je poznat - názvy věcí, zvířat, osob, dějů, vztahů a vlastností; ukazujeme na ně zájmeny - ten, ta , to / ti, ty, ta; číslo jednotné / množné; rod mužský / ženský / střední).


 • PODSTATNÁ JMÉNA - OBECNÁ x VLASTNÍ (pravopis - učebnice str. 86 - 87).


 • VYJMENOVANÁ SLOVA po B, L, M  (umět vyjmenovat řady) - učebnice str. 42 + str. 49 + str. 55


 • učebnice - vše do str. 55


 • pracovní sešit (ČESKÝ JAZYK - Učíme se hrou s vílou Hvězdičkou) - str.4 - 36


 • písanka - str. 1 - 20 + str.23


 • pracovní sešit PROCVIČUJEME SLOVNÍ DRUHY (pracovní sešit pro 3.ročník) - str. 1 (strana není očíslovaná - strašák + bedýnky na ovoce se slovními druhy - děti je číslovaly + učili jsme se je vyjmenovat, jak jdou za sebou) + str. 2 (co jsou podstatná jména +3 rody v ČJ) + str. 3 - 6

CO BYCHOM MĚLI UŽ ZNÁT : synonyma neboli slova souznačná, antonyma neboli slova protikladná; umět sestavit významovou řadu - pojmy : slovo/slovní spojení nadřazené, slovo podřazené, slova souřadná; slovní druhy (umět poznat především podstatná jména, přídavná jména, slovesa), hláskosloví - hláska x písmeno, dělení hlásek (samohlásky x souhlásky), dělení souhlásek (tvrdé x měkké x obojetné), dělení samohlásek (krátké x dlouhé x dvojhlásky); věta jednoduchá x souvětí; spojování vět jednoduchých do souvětí; rozbor věty jednoduché (věta jednoduchá a její stavba) - počet slov, určení slovních druhů, druh věty jednoduché - oznamovací, rozkazovací, tázací, přací; rozbor souvětí (souvětí a jeho stavba) - podtrhnout vlnovkou celý slovesný tvar, najít a zakroužkovat spojovací výraz - spojka/vztažné zájmeno/vztažné příslovce, určit počet vět v souvětí, napsat větný vzorec; vlastní jména osob, zvířat, místní pojmenování; abeceda; dělení slov na slabiky + počet slabik ve slově; správný slovosled ve větách

b) PRAVOPIS :

 • i,í/y,ý po měkkých/tvrdých souhláskách
 • skupiny dě/tě/ně/bě/pě/vě/mě (mimo morfologický šev)
 • velké písmeno - na začátku věty, u vlastních jmen osob, zvířat, místních pojmenování
 • pravidla psaní u/ů/ú
 • vyjmenovaná slovy po B + L

c) ČTENÍ - s porozuměním - vnímání textu - vím, o čem čtu, plynulé čtení, texty přiměřeného rozsahu a náročnosti, četba jako zdroj informací - umím si informace najít a dál s nimi pracovat

d) PSANÍ - správné tvary písmen a číslic (píšeme čitelně, úhledně, přiměřeně rychle ! , samostatná kontrola napsaného textu)

2) MATEMATIKA :

- Matematika pro 3.ročník -2.díl ! - vše do str. 19 (počítání po stovkách do 1000 + rozklad trojciferných čísel na stovky / desítky / jednotky, zápis čísla jako součet stovek, desítek a jednotek, porovnávání čísel, pamětné sčítání a odčítání, slovní úlohy).

a) aritmetika - číselný obor 0 - 1000

 CO UŽ UMÍME : číselná řada 0 - 1000 (zápis čísel, číselná osa), počítání po stovkách, desítkách, jednotkách, porovnávání čísel, sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti - s přechodem i bez přechodu desítky, písemné sčítání a odčítání čísel, násobení a dělení v oboru násobilky 2 - 10, slovní úlohy

b) geometrie

CO UŽ UMÍME : jednotky délky, jednotky hmotnosti, jednotky objemu, jednotky času; bod, přímka, úsečka; vzájemná poloha dvou přímek v rovině; trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh; tělesa - krychle, kvádr, jehlan, kužel, válec, koule;

3) ANGLICKÝ JAZYK :

- viz webové stránky třídy - sekce UČIVO (paní učitelka Michálková si tuto část našich webových stránek třídy aktualizuje sama)

- případně se informovat od spolužáků

4) PRVOUKA :

- D.Ú. : pracovní sešit - str. 29

- učebnice - vše do str. 24

-pracovní sešit - vše do str. 33

- projekt Vánoce (fotografie, vyprávění)

-výpisky do malého sešitu na PRV - doplnit od spolužáků

- informace o práci v hodině  - nutné zjistit od spolužáků

- v době nepřítomnosti - nutné doplnit učivo + úkoly v pracovním sešitě +  dopsat poznámky

- opravené testy - podepsat a vrátit do školy